Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2007 > Číslo 1 > Jednotný postup strany

Jednotný postup strany

O řízení kampaně proti signatářům Prohlášení Charty 77 z ledna 1977 toho doposud nebylo mnoho publikováno. Bohužel ani archivní dokumentace k tomuto tématu není bohatá. V Národním archivu, kde je dnes deponován bývalý archiv ÚV KSČ, se podle všeho zachovala poměrně malá sbírka písemných pramenů.

Vedení KSČ se podle těchto archivních záznamů poprvé zabývalo Prohlášením Charty 77 již druhý den po jejím zveřejnění v západních médiích, tedy na schůzi 7. ledna 1977. Na tradičním pátečním setkání předsednictva ÚV KSČ vystoupil k bodu nazvanému výmluvně „nepřátelský pamflet Charta 77“ nejdříve prezident republiky a generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák. Poté údajně následovala diskuse. Zápis se na tomto místě schůze asi nedělal (svědčí o tom tradiční rukopisná poznámka „ústně“) – dochováno je pouze následující usnesení, které hovoří o jednoznačném závěru zasedání: „Předsednictvo ÚV KSČ ukládá s. G. Husákovi 1. informovat dopisem krajské (městské) výbory o akci nepřátelské skupiny, která předala západním sdělovacím prostředkům pamflet pod názvem ‚Charta 77‘; 2. v duchu diskuse předsednictva ÚV KSČ rozpracovat konkrétní potřebná opatření. Provede s. G. Husák.“

První níže publikovaný dobový dokument ukazuje, jakým způsobem bylo nejvyšší stranické vedení o jednání krajských (městských) výborů informováno. Zprávu o projednávání dopisů ÚV KSČ a ohlasech na proslulý dezinformační článek proti signatářům Charty 77, který vyšel 12. ledna 1977 v Rudém právu, vypracovalo Politickoorganizační oddělení ÚV KSČ. Gustáv Husák předložil čtyřstránkový strojopis na schůzi předsednictva ÚV KSČ 14. ledna 1977. Ve stejný den byli zatčeni signatář Charty 77 Jiří Lederer a jeden ze tří mluvčích Charty 77 Václav Havel.

Druhý dokument je ručně psaným návrhem usnesení 32. schůze předsednictva ÚV KSČ, konané 4. února 1977 k bodům: „Návrh opatření v souvislosti s chartou 77 (s. G. Husák – ústně)“, „Informace o mezinárodních reagencích v souvislosti s tzv. chartou 77 (s. V. Biľak)“ a „Dopis předsednictva ÚV KSČ Italské komunistické straně (s. V. Biľak)“.

Petr Blažek

Informace o projednávání dopisu ÚV KSČ k činnosti charty 77 a ohlasech na zveřejněný článek v Rudém právu „Ztroskotanci a samozvanci“

Politickoorganizační oddělení ÚV KSČ zpracovalo zprávy krajských (městských) výborů KSČ a předkládá je předsednictvu ÚV KSČ k informaci

Předkládají: s. G. Husák

14. ledna 1977

Počet listů: 4

Podle informací krajských (městských) výborů KSČ byli postupně s dopisem ÚV KSČ seznámeni členové stranických organizací, nejbližší aktiv (předsedové CZV, PV KSČ, pracovníci aparátu, funkcionáři národních výborů, společenských organizací, vedoucí hospodářští pracovníci a další). Ve většině okresů proběhly i aktivy s předsedy ZO KSČ.

Na těchto shromážděních byl vysloven jednoznačný souhlas se stanoviskem ÚV KSČ a odsouzena podvratná činnost signatářů charty 77. Například rektoři vysokých a ředitelé ostatních škol v Bratislavě po vyslechnutí informace vyjádřili svoje rozhořčení a činnost charty označili za protisocialistickou. Řada diskutujících vyslovila požadavek, aby došlo k potrestání těchto nepřátelských elementů podle platných zákonů republiky. Z mimořádného aktivu vedoucích funkcionářů strany na Dole Nosek v Tuchlovicích, okres Kladno, byl odeslán dopis ÚV KSČ, v kterém je vyjádřena jednomyslná podpora ústřednímu výboru strany a ubezpečení, že stranické orgány a komunisté v tomto koncernovém podniku zabezpečí, aby podobným jevům bylo na všech pracovištích účinně čeleno. Současně požadují nejpřísnější potrestání těch, kteří se postaví proti politice KSČ a našemu socialistickému státu.

Na aktivech byla oceněna operativnost při předávání jednotné informace od PÚV KSČ až po základní organizace, což přispívá k zabezpečení jednotného postupu strany a vytváří podmínky pro správné vysvětlování vyskytujících se názorů ve veřejnosti.

Po uveřejnění článku „Ztroskotanci a samozvanci“ se v celé republice zvedla vlna protestů našich občanů proti nepřátelskému jednání signatářů charty 77.

Na podnicích, závodech, institucích atd. se ve velkém počtu pracující scházejí na desetiminutovkách, besedách v kolektivech, na shromážděních, stranických schůzích i schůzích společenských organizací. Například v Severočeském kraji se jich do této doby zúčastnilo přes 70 000 lidí. Na Dole Medard – pohraniční stráž (Západočeský kraj) bylo na ranních desetiminutovkách přes 400 zaměstnanců centralizované údržby.

Na těchto setkáních se pracující seznamují s obsahem článku v Rudém právu a kladně hodnotí otevřenost, s jakou je napsán. Například na okrese Břeclav, Znojmo a Uherské Hradiště, které jsou nejvíce ovlivňovány rakouskými sdělovacími prostředky, je oceňován článek jako přesvědčivý a dávající podnět k rozhodnému masovému vystoupení a k odsouzení autorů pamfletu. Zároveň jsou zde projednávány a schvalovány protestní rezoluce, které jsou odesílány stranickým orgánům a sdělovacím prostředkům.

Do 15.00 hodin 13. ledna 1977 došlo na ústřední výbor strany celkem 545 těchto rezolucí a řada je jich soustředěna na okresních, krajských výborech KSČ i na ÚV KSČ. Je v nich jednoznačně odsuzován pamflet charty 77 jako protisocialistický a protistátní. V řadě z nich je požadavek na přísné potrestání těchto elementů. Všichni účastníci ubezpečují naše nejvyšší stranické orgány, že pevně stojí za politikou KSČ, která směřuje k soustavnému zvyšování životní úrovně a zabezpečení životních jistot. Současně vyjadřují odhodlání, že svojí svědomitou prací a angažovaností přispějí k dalšímu rozvoji národního hospodářství a celé socialistické vlasti. Například pracující Uranových dolů, koncernový podnik v Zadním Chodově (Západočeský kraj) odpověděli uzavřením závazku, že splní plánované úkoly do 23. 12. 1977 a do konce roku je překročí o 1 %. Dále se v rezolucích hovoří o tom, že zamezí jakékoli podpoře pamfletu charty 77. Například v n. p. Mitas Praha, kde jsou tři jeho signatáři (Litera, Vondra a Petránek), je kolektiv veřejně odsoudil a plně se od nich distancoval.

Protestní rezoluce na ústřední výbor KSČ dále ve velkém počtu docházejí, jsou tříděny, zpracovávány a některé předávány k využití sdělovacím prostředkům.

Návrh opatření v souvislosti s chartou 77 (s. G. Husák, s. V. Biľak)

4. 2. 1977

1. Předsednictvo ÚV KSČ souhlasí se závěry vyplývajícími z diskuse na dnešní schůzi předsednictva ÚV KSČ;

2. Bere na vědomí informační zprávu o mezinárodních reagencích v souvislosti s tzv. chartou 77 a souhlasí s dalším postupem navrhovaným v závěrech;

3. Ukládá s. G. Husákovi a s. V. Biľakovi dopracovat dopis vedení IKS podle připomínek z diskuse případně dalších připomínek zaslaných členy a kandidáty PÚV KSČ písemně do 7. února 1977;

4. Souhlasí, aby dopisy podobného vyznění a obsahu byly zaslány také vedení Francouzské komunistické strany a vedení komunistické strany Velké Británie;

5. Ukládá s V. Biľakovi zaslat vedoucím tajemníkům krajských (městských) výborů strany informaci o odeslaném dopisu vedení IKS.

Provede Husák

Biľak

Dokumenty z Národního archivu, f. 02/1, sv. 28, ar. j. 30

Obsah Listů 1/2007

Související články

Jan Novotný: Před Chartou a po Chartě

Dušan Havlíček: Charta 77 a VONS v Listech

Pavel Šaradín: Je třeba revidovat dějiny?


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.