Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2017 > Číslo 2 > Knihy

Knihy 2/2017

The Question of Red

– Kniha vypráví příběh šedesátých let. Příběh, kterak byla téměř na dosah široká emancipace ve jménu sociální spravedlnosti a nejvyšších ideálů marxismu. Je to také román o ženě, která se rozhodla upřednostnit svou hlavu před zvyklostmi své rodiny, vzdělání a následně i pociťovanou lásku před pokojným manželským životem. A je to také výpověď o společenském a politickém převratu, který všechny tyto ambice na desítky let pohřbil a po němž nastoupil represivní autoritářský režim. Na jiné úrovni kniha přináší dialog o vyrovnání se s predestinací, předurčením osudu, který si najde cestu k vlastnímu naplnění. Jde o hlubší debatu v symbolickém světě, ne o jednoduchou snahu překonat věčné dilema, zda má člověk osud ve vlastních rukou, nebo zda existují předurčení jako stín, ze kterého nelze vystoupit. Nejde zdaleka jen o debatu o „ženském údělu“ nebo třídním původu, jak by se snad z předchozích vět mohlo zdát.

Terénem a myšlenkovým východiskem je svět současné Indonésie a zkušenost s represí a masakry, které se zde odehrály v šedesátých letech před nástupem režimu prezidenta Suharta. Emancipací se tak má na mysli nejen ta ženská, ale i ta kulturní, koloniální, emancipace od světa tradic a místního symbolismu ke světu rozumu a politiky. Stín údělu, který obklopuje ústřední dvojici Ambu a Bhismu, se neodvíjí od mocenských nesouměrností mezi nimi jako konkrétními osobami, ale od předurčení vsazeného prostřednictvím jejich jmen do světa legend a mýtů. Schopnost „přežít“ tento stín jako osobnost a nepodlehnout předem danému myšlení, která je vlastní hlavním hrdinům, nabízí západnímu čtenáři možnost kritického odstupu od obvyklého „domácího“ vnímání této etapy společné historie. V indonéském kontextu jde navíc o otevření tabuizované části dějin a o další příspěvek k současné dynamicky se rozvíjející literární tvorbě žen-autorek. Kniha získala řadu pozitivních ohlasů na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2016, vyšla mimo jiné v anglickém a německém jazyce.

Laksmi Pamuntjak: The Question of Red, AmazonCrossing, Seattle 2016, 476 s.

-hč-

Smysl lidské existence. Evoluce a náš vnitřní konflikt

– Edward O. Wilson patří k velkým postavám moderní biologie. Vynikl jak v oblasti speciálního bádání – život mravenců –, tak jako tvůrce základních myšlenek evoluční biologie, v níž odvážně oponuje příliš jednostranným stanoviskům. V této knize se zamýšlí nad vývojem, úspěchy a riziky našeho druhu a nad prognózami jeho budoucnosti. Aby tato budoucnost byla nadějná, je třeba hledat a nově promýšlet smysl, který lidstvo ve své existenci nachází.

Hlavní vnitřní konflikt současnosti vidí autor v rozporu mezi individuálním a skupinovým výběrem – porušení rovnováhy ve prospěch individuálního by vedlo k rozpadu společnosti, zatímco potlačení individuálního ve prospěch skupinového by měnilo lidi v „andělské roboty – přerostlé protějšky mravenců“. Rovnováhu může udržet jen spolupráce mezi humanitní a vědeckou kulturou. Nebezpečnou tendencí dneška je zejména pokles biodiverzity a ztráta důvěry v osvícenské ideály, z níž vyplývá růst fanatismů různého druhu. Autor v této souvislosti píše: „Bojovníci za víru nejsou žádnou anomálií. Je chybou dělit stoupence jakéhokoliv náboženství či jiné dogmatické ideologie na ,umírněné' a ,extremisty'. Pravou příčinou nenávisti a násilí je samotná existence odlišných věrouk, vnější projev prastarého instinktu. Jen víra dokáže jinak dobrého člověka přimět ke spáchání zlého skutku.“ Autorův výhled do budoucnosti je přesto optimistický: „Podaří-li se nám jednou skloubit heuristické a analytické přednosti vědy s introspektivní kreativitou humanitních oborů, povstane lidská existence k nekonečně produktivnějšímu a zajímavějšímu smyslu.“

Edward Osborne Wilson: Smysl lidské existence. Evoluce a náš vnitřní konflikt, přeložil Aleš Drobek, Dokořán a Argo, Praha 2016,184 s.

-jn-

Hry. Labyrint světa a ráj biče

– Roman Sikora (1970) patří k nejpřekládanějším a nejhranějším soudobým českým dramatikům. Má pověst provokátora. Je ale mnohem víc nemilosrdným a sarkastickým kritikem sociálních nešvarů, společenské pasivity i nalhávání si, že žijeme v nejlepším z možných světů. Ve svazku najdete mj. klasické Sikorovy texty jako v rozhlase inscenovanou Smrt talentovaného vepře nebo Zpověď masochisty – univerzální příběh o sklonu lidí zavděčit se odírajícímu systému i v neúnosných podmínkách, kterými jsou šikana v supermarketu stejně jako olympijská soutěž v pití chemikálií. Příběhu byla vytýkána přílišná vazba na českou situaci za ministrování M. Kalouska. Byl ale s úspěchem inscenován např. v Polsku. Kniha obsahuje i parodické Pohřbívání – záznam ze státního pohřbu Václava Klause, během nějž vylézají do ulic všechny hříchy 90. let. Nechybějí bibliografie, výběr z ohlasů, překladů a zahraničních inscenací Sikorových dramat. Při četbě si můžete užívat i autorových jazykových her a práce se syntaxí českého jazyka.

Roman Sikora, Hry. Labyrint světa a ráj biče, Brkola, Praha 2016, 488 s.

-pe-

Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

– Příběh československé obchodní flotily je vyprávěn jako úspěšný život lodí a námořníků spojených s přístavem v Hamburku a pomáhajících dovážet do Československa zboží z celého světa. Historička Lenka Krátká své knize Domovský přístav Praha rekapituluje příběh vzniku a provozu české námořní flotily od nákupu lodí, které jiné státy východního bloku nakoupit nesměly, k problémům s údržbou a opravami, jejichž náklady násobně překračovaly cenu lodí. Popisuje spolupráci s lidovou Čínou i data o rozvoji zahraničního obchodu v daném období. Součástí knihy jsou i vzpomínky námořníků a jejich rodin a soupis lodí československé námořní plavby.

Lenka Krátká, Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989, Karolinum, Praha 2016, 330 s.

-pe-

Mozek a jeho tajemství aneb Pátrání neurologů po tom, co nás činí lidmi

– Vědec, který je nazýván Galileem neurovědy, podává výtah ze svého životního díla, jehož cílem je podle vlastních slov „rozplést tajuplné souvislosti mezi mozkem, myslí a tělem“. Opírá se přitom o neobyčejný pokrok, který jsme si ještě před pár lety neuměli ani představit. Zdůrazňuje, že za tento pokrok nevděčíme jen zdokonalení používaných přístrojů, ale zejména důvtipu a spolupráci vědců. Podstatnou informaci o způsobu, jímž pracuje mozek, mohou často přinést prosté, každému čtenáři pochopitelné experimenty. Autor jej seznamuje s množstvím konkrétních až neuvěřitelných zvláštností: jsou lidé, kteří slyší barevně (autor tu nezapomene připomenout Rimbaudovu báseň o samohláskách), jiní pociťují některou ze svých končetin jako cizí a dožadují se – někdy i úspěšně – její amputace. Kniha se díky autorovu literárnímu mistrovství čte jedním dechem, patří však k těm, které se vyplatí pomaleji si přečíst podruhé. Ocitujme několik slov ze závěru: „na základě zkoumání pacientů, u nichž se objevuje nedostatečná nebo narušená jednotnost Já, můžeme hlouběji proniknout do tajemství toho, co to znamená být člověkem. Pokud se nám to podaří, bude to v průběhu evoluce první případ, kdy se některý druh zahloubá sám nad sebou a nejenže porozumí svému vlastnímu původu, ale také zjistí, co nebo kdo je oním vědomým činitelem, jenž toto porozumění zprostředkovává.“

V. S. Ramachandran: Mozek a jeho tajemství aneb Pátrání neurologů po tom, co nás činí lidmi, přeložila Helena Čížková, dybbuk, Praha 2013, 414 s.

-jn-

Knihy všech ročníků

Obsah Listů 2/2017
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová: >
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

František Novotný:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány

Jan Novotný:
Jednou za život

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

A. J. Liehm

Jan Novotný

Ladislav Šenkyřík

Tomáš Tichák

Alena Zemančíková

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.