Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2012 > Číslo 5 > Miloš Bárta: Jak kapky proděravěly kámen

Miloš Bárta

Jak kapky proděravěly kámen

Národní archiv a Odbor archivní správy a spisové služby MV vydaly koncem minulého roku sborník samizdatových memorand, dopisů, polemik a jiných textů Čestmíra Císaře z let 1975–1989. Je to záslužný čin, a to nejen proto – jak ukážeme později –, že rozšiřuje naše znalosti o statečném odporu proti politice tzv. normalizace a vývoji opozičního myšlení této doby. Doby, kdy už pominul první šok z úderu zasazeného v srpnu 1968 a v následujících měsících nadějím na demokratickou obrodu socialismu v Československu a kdy už se také rozplývaly iluze, šířené určitými skupinami reformistů, že Husákovo vedení po úlitbě v Moskvě vytvoří v zemi snesitelné klima a vrátí se alespoň částečně k polednové politice. (Mimochodem tyto iluze po jistou dobu choval i autor textů sborníku, jak dokládají nejstarší dokumenty v něm zařazené.)

Je to chvíle, kdy se aktivizuje a zesiluje odpor různých opozičních seskupení nebo jednotlivců proti režimu poslušnému okupantů, kdy se zejména intelektuálové slovy Václava Havla začali pokoušet znovu o vytvoření jakýchsi forem samostatného a nezávislého myšlení. Sborník I kapky proděravějí kámen ukazuje, jaké místo v takto charakterizovaném myšlení zaujímá Čestmír Císař. Po mém soudu je především dáno jeho patnáctiletým zápasem o pozdější Pražské jaro 68 jako podstatnou politickou a morální hodnotu moderních českých dějin. Na této skutečnosti nic nemění srpnová porážka a tím méně hysterie, s níž noví držitelé moci socialismus s lidskou tváří prokleli.

Císař chápe společenské reformní hnutí vrcholící osmašedesátým rokem v širokých historických souvislostech. Spatřuje v něm součást poválečného československého vývoje, přímo navazující na ideu specifické cesty k socialismu. Jejím jádrem byl příznivý poměr sil mezinárodní aréně, daný vzestupem Sovětského svazu a jeho autoritou v naší veřejnosti. Spolu s početnou a vyspělou dělnickou třídou, s inteligencí, sympatizující se socialismem, s demokratickými tradicemi a vůlí překročit poměry první republiky, která ztroskotala za Mnichova – to všechno umožňovalo vytvářet nový řád v souladu se zvláštními československými podmínkami.

Gotwaldovské vedení KSČ se v roce 1948 – a tím méně později – o specifickou československou cestu k socialismu nejen nepokusilo, nýbrž vyhlásilo přibližování k sovětskému vzoru za zákon socialismu. Snaha vnutit středoevropské zemi s pokročilou sociální strukturou i ekonomikou, s moderními institucemi a vyspělou kulturou stalinský model vyrostlý z války, nesoucí znaky polofeudálních poměrů a tomu odpovídajících metod, vytvářela tragickou situaci. Marxova představa řádu osvobozujícího člověka od jakéhokoli útlaku nabývala v sovětské a pak i československé praxi odpudivých a někdy i zločinných forem. Nutně vyvolávala napětí a vyústila do společenské krize.

Císař spatřuje pozoruhodnou sílu socialistické myšlenky ve skutečnosti, že v Československu v závěru šedesátých let nevedl téměř všeobecný odpor k neostalinismu k zavržení socialismu vůbec, nýbrž k podpoře jeho demokratické reformy, k jeho humanizaci. To svědčí o tom, dovozuje autor sborníku, jak hluboce pronikly myšlenky o sociální spravedlnosti, o rovnosti lidí a o jejich svobodě do československé společnosti, do její kultury. Tajemstvím tohoto překvapivého vývoje je prostý fakt – politická, ekonomická, zahraničně politická i kulturní část Akčního programu KSČ z dubna 1968 i způsoby, jimiž měly být uplatňovány, se shodovaly s potřebami, zájmy a očekáváním hlavních společenských sil. Jakmile se pak zápas s domácími konzervativními skupinami přeměnil i pro veřejnost na odpor proti sovětskému vměšování, stal se jednou z kapitol boje za nezávislost naší země a právo lidu určovat svůj vlastní osud. Čestmír Císař velmi přesvědčivě poukázal na mravní základ tohoto úsilí a prokázal, že šedesátá léta tím navazují na velké děje naší minulosti a jsou od ní neodmyslitelná.

To neznamená, že by snad neviděl slabiny reformátorů nebo se domníval, že lze Pražské jaro v nezměněné podobě opakovat v normalizačních poměrech nebo později. Ví, že 21. srpen, Husákův nástup a existenční pogrom na půlmilion stoupenců socialismu s lidskou tváří vytvořil nové podmínky, které to neumožňují. Upozorňoval však, že politické vedení spjaté s Moskvou nevyřešilo jediný společenský problém vyvolaný politikou neostalinských sil, a že tedy návrat před leden 1968 a obnova neostalinismu nemůže přinést řešení. Biľakovské a fojtíkovské klatby nad Pražským jarem 68, pronásledování stoupenců reformního hnutí, předstírání jednoty strany a lidu ani vychloubání domnělými hospodářskými úspěchy nezastřou sterilitu normalizační politiky, ekonomickou stagnaci a úpadek vzdělanosti, školství, kultury a společenské morálky.

Východisko spatřoval Císař v navázání dialogu mezi vedením strany a státu, který by umožnil zastavit zvyšování společenského napětí, dovolil hledat cesty k politickému dorozumění, obnovil dynamiku hospodářství a vytvořil snesitelné ovzduší v kultuře. To by usnadnilo návrat k politice reforem, bez nichž nebylo možno vybřednout z marasmu. S nástupem nového generálního tajemníka KSSS Andropova, po něm Černěnka a v roce 1985 Gorbačova, jejichž kroky Císař od počátku pozorně sledoval, se stupňuje i jeho kritická činnost. Své analýzy uveřejňuje v samizdatových časopisech Diskuse a Ze zásuvky i z bloku a zasílá je i premiérovi Štrougalovi, předsedovi české vlády Adamcovi, velvyslanci SSSR Lomakinovi a některým dalším představitelům moci. Zdůrazňuje v nich, že sovětské vedení, jež kdysi pohřbilo československou reformu, se nyní samo vydává v jejích stopách. Gorbačovova perestrojka a glasnosť nemohou popřít svou inspiraci Pražským jarem – a pro Prahu je toto jaro i nadále smrtelným hříchem! Žádné zaklínání Husáka nebo Biľaka však nemůže zakrýt, poznamenával Císař, ani jejich strach z vývoje v Sovětském svazu, ani občanské oživení u nás doma, ani pokusy jednotlivců z vládnoucí kliky reagovat s větším pochopením na novou situaci.

Přesvědčení Čestmíra Císaře, že návrat základních myšlenek Pražského jara do politické reality umožní obnovit občansky plnohodnotný život společnosti a dovolí dále ho rozvíjet, můžeme označit jako reformně komunistické. Představitelé normalizační moci považovali takovýto postoj za největší nebezpečí hrozící jejich režimu. Avšak někteří Císařovi přátelé doma i v zahraničí, jako on bývalí členové KSČ, v tu dobu už pozici reformního komunismu opustili. V bolestné reflexi se tázali sami sebe i jeden druhého, zda je po tom všem, co jejich generace prožila, po odhalení Stalina, po krvavém potlačení maďarské revoluce a sovětském vpádu do naší země ještě možné hlásit se ke komunistické myšlence. Zda jsou politické procesy minulosti, gulagy i pronásledování disidentů jen omyly, jen odchýlením od jinak zdravého trendu, nebo zda je to projev podstaty systému. O Pražském jaru se Zdeněk Mlynář vyjádřil, že mohlo jen odstranit starý stalinský systém a otevřít cestu novému, který by slučoval nekapitalistické ekonomické a sociální vztahy s politickou demokracií. Teprve na této základně, otevřením celého systému západoevropské politické kultuře, by pak započal další svobodný vývoj společnosti.

Na pozadí těchto názorů je dobře patrné, v jakém směru prohlubuje vydání sborníku I kapky proděravějí kámen poznání ideově politického vývoje domácích odpůrců normalizace, jejich myšlenkového zrání za izolace od západního světa, jejich odvahy nevzdat boj ani tehdy, když drtivé mocenské převaze musí čelit – jako v případě Čestmíra Císaře – jedinec jen s malou skupinou nejbližších. Ze sborníku také vyplývá, že aktivní odpor proti moskevským místodržitelům byl širší, než by se mohlo dosud zdát, a že politická diferenciace proběhla i mezi disidenty s komunistickou minulostí.

Podle mého soudu má zveřejnění Císařových textů nejen historickou hodnotu, ale je inspirující i pro současný společenský diskurs. Nejen pro imponující hloubku znalostí z oboru dějin, sociologie, politických věd a dalších oblastí, o něž Císař opírá své soudy. Především pro jeho schopnost soustředit se na rozhodující problémy, chápat současné otázky v jejich dějinných souvislostech a nikdy nepomíjet jejich mravní rozměr.

Obsah Listů 5/2012
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.