Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2020 > Číslo 6 > Zdeněk Víšek: Polský prosinec

Zdeněk Víšek

Polský prosinec

50. výročí protestů na baltském pobřeží

Na kluky z Grabówek, na kluky z Chylonie,
dnes milice použila zbraně.<
Statečně stáli, přesně házeli,
Janek Wišniewski padl!

Na dveřích nesli ho Svatojánskou,
vstříc policajtům, vstříc tankům.
Kluci z loděnic, pomstěte kamaráda,
Janek Wišniewski padl!

úryvek z básně Balada o Janku Wišniewském

Před padesáti lety, v polovině prosince 1970, došlo v nejvýznamnějších městech na polském pobřeží (především v tzv. Trojměstí, zahrnujícím Gdaňsk, Gdyni a Sopoty) k rozsáhlým dělnickým protestům, jejichž nejznámějším dobovým literárním ohlasem se stala Balada o Janku Wišniewském, připomínající jednu z obětí střelby do dělníků v Gdyni během „Černého čtvrtku“ 17. prosince 1970.

Protesty polských pracujících byly vyvolány náhlým (a drastickým) zdražením masa, mouky a dalších produktů denní spotřeby. O zvýšení cen rozhodlo vedení vládnoucí komunistické Polské sjednocené dělnické strany (PSDS) v čele s jejím prvním tajemníkem Władysławem Gomułkou (1905–1982). Zatímco jednotlivé ceny se zvýšily o 13–30 procent (maso například o 17 %), kompenzace pro rodiny s více dětmi, které zdražení postihlo nejvíce, nepřesahovaly 5–10 procent příjmu.

Polští občané se o této skutečnosti dozvěděli z televizního a rozhlasového vysílání v sobotu 12. prosince 1970 – tedy v čase předvánočních nákupů. Již několik dní předtím byly ale zahájeny přípravy komunistických ozbrojených složek, které měly být nasazeny proti očekávaným protestům, jejichž průběh byl nakonec podobný těm, které propukly o čtrnáct let dříve v Poznani a jež si tehdy vyžádaly na sedm desítek mrtvých účastníků nepokojů.

Prosincové demonstrace, zahájené stávkou v gdaňských loděnicích 14. 12. 1970, se rychle rozšířily i do dalších měst na severu Polska, avšak armáda a policie („Milicja Obywatelska” – MO) protestní hnutí během několika dní za cenu čtyřiceti mrtvých dělníků brutálně potlačily.

Ovšem v důsledku politické krize, která po událostech na pobřeží vypukla přímo v ústředním výboru PSDS, byl 20. 12. Władysław Gomułka nucen rezignovat na funkci prvního tajemníka ÚV PSDS a jeho nástupcem byl zvolen dosavadní první tajemník katovického vojvodského výboru PSDS Edward Gierek (1913–2001), který po převzetí moci z taktických důvodů přistoupil na „dialog s pracujícími“. I proto byly 1. 3. 1971 sníženy ceny masa, uzenin, drůbeže, ryb, mouky a mléčných výrobků na úroveň před zdražením 13. 12. 1970.

Události v Gdaňsku

Symbolem nepokojů v Polsku v prosinci roku 1970 se stalo přístavní město Gdaňsk, i když nejvíce obětí si vyžádaly brutální zásahy ozbrojené státní moci v nedaleké Gdyni.

Průběh nepokojů popsal polský historik Andrzej Paczkowski v knize Půl století dějin Polska 1939–1989 takto:

Dne 14. prosince ráno nezačali pracovat dělníci oddělení S-3 a S-4 v gdaňských loděnicích V. I. Lenina. Rychle se připojovala další oddělení a prostor před budovou vedení se zaplnil manifestanty. Kolem jedenácté vyrazil několikatisícový zástup z loděnic a zamířil k budově vojvodského výboru PSDS (…) Odpoledne v centru Gdaňsku demonstrovalo víc než deset tisíc lidí a postup pořádkových sil nabýval na intenzitě. Rozhánění davů trvalo až do pozdních nočních hodin, byly stovky zbitých a zadržených, rozléhaly se první výstřely, hořela auta a novinové stánky (…) Do Trojměstí se horečně stahovaly policejní jednotky, byl nařízen stav zvýšené bojové pohotovosti místních vojenských jednotek a oddíly vojsk ministerstva vnitra již zahájily akce. (…) Od rána 15. prosince začaly stávkovat další podniky – přístav, loděnice a závody na opravy na železnici, práci zastavily také loděnice Pařížské komuny v Gdyni, začala stávka v Zamechu (podnik na výrobu lodních turbín – pozn. aut.) v Elblšgu, narychlo se volily stávkové výbory. V osm hodin ráno hořela budova VV a na její odblokování bylo použito armády. Padly výstřely a první smrtelná oběť.

Podobně situaci 15. prosince vylíčil další polský historik Sławomir Cenckiewicz, a to ve studii Gdaňsk 1970 – nepotrestaný zločin a boj o paměť, která byla vydána česky ve sborníku Securitas imperii č. 24/ 2014:

Po deváté hodině ranní se centrum Gdaňska proměnilo v regulérní bitevní pole. Proti sobě stálo kolem 20 000 demonstrantů a více než 5000 zasahujících příslušníků MO a vojáků. Na různých místech v centru města neustále propukaly boje s MO a armádou (…) V důsledku použití ostré munice a šíření zpráv o smrtelných obětech došlo v centru Gdaňsku po 20. hodině k uklidnění bojů a na ulicích hlídkovaly jednotky MO a armády.

V této studii bylo citováno i policejní hlášení z 15. 12. 1970, které popisuje především snahu demonstrantů o zapálení gdaňského vojvodského výboru (VV) PSDS, který demonstrující dělníci vnímali jako zástupný symbol jejich bídy, ponížení a útisku:

Kolem deváté hodiny začal dav, čítající několik tisíc lidí, útočit na budovu VV PSDS. Protože jsme disponovali příliš omezenými silami, nepadlo rozhodnutí o rozehnání davu. Teprve po příjezdu jednotek MO z ústředních záloh bylo rozhodnuto o zahájení rozhánění davu (…) Okolo 9:30 dav zaútočil na VV PSDS lahvemi s benzínem, což způsobilo požár v přízemí. Po budově se začal rychlým tempem šířit požár. Lidé, přítomni ve VV PSDS, se začali stahovat zadním východem (…) Boj s davem probíhal na místě. Ve snaze o znovuzískání budovy bylo rozhodnuto o použití tanků a obrněných transportérů z Lužické výsadkové divize (…) Boje probíhaly mezi 10. a 19. hodinou.

Toho dne zahynulo v Gdaňsku v přímých střetech se státní mocí pět účastníků nepokojů – čtyři osoby příslušníci ozbrojených sil zastřelili a jeden člověk zahynul pod pásy vojenského transportéru. O den později byli před branou č. 2 gdaňských loděnic zastřeleni dva její zaměstnanci a jedenáct jich bylo zraněno.

Krveprolití v Gdyni

Prosincové nepokoje v Gdyni měly z počátku méně dramatický průběh, ale vyžádaly si daleko vyšší počet obětí než demonstrace v Gdaňsku, které se staly – patrně kvůli zapálení budovy vojvodského výboru PSDS – nejznámějším symbolem tehdejšího dělnického odporu.

Tragické události popsali Pavlína a Petr Kourovi v časopise Dějiny a současnost 10/2010 v studii Černý čtvrtek na stříbrném plátně. Polský prosinec 1970 a jeho filmové obrazy:

Ve čtvrtek 17. prosince došlo k brutálnímu masakru v Gdyni. Když po páté hodině ranní vystoupili dělníci na stanici Gdyně-Loděnice z příměstského vlaku a vydali se do práce, začali do nich ozbrojenci střílet. Do loděnice se přitom vraceli na základě apelu místopředsedy vlády a člena politbyra Ústředního výboru PSDS Stanisława Kociołka. Bylo jim slíbeno, že vláda se požadavky, jež předložil jejich stávkový výbor, bude zabývat. Střelba v Gdyni si vyžádala celkem osmnáct obětí. Situace byla o to tragičtější, že šlo většinou o mladé lidi, především učně. Nejmladšímu padlému bylo patnáct, nejstaršímu třicet čtyři let. Symbolem masakru (a polského prosince 1970 vůbec) se stal Zbyszek Godłewski, který byl zastřelen ve věku osmnácti let. Jeho mrtvé tělo nesli dělníci položené na dveřích ozdobených křížem a květinami do centra Gdyně. Z okna jednoho z domů, kolem něhož procházeli, je zvěčnil Edmund Pepliński. Tyto jeho záběry se později staly nejznámějšími a nejsilnějšími obrazy prosincových událostí na baltském pobřeží. O mrtvém chlapci vznikla báseň, jejímž autorem je s největší pravděpodobností Krysztof Dowgi (Dowgiałło). Protože neznal skutečné jméno zabitého chlapce, nazval ji Balada o Janku Wišniewském.

Téhož dne, kdy došlo ke střelbě v Gdyni, začaly stávkovat zaměstnanci loděnice ve Štětíně. Také v ulicích tohoto města propukly demonstrace, které byly armádními a policejními jednotkami brutálně potlačeny. O den později vypukly demonstrace i v Elblšgu, při nich byl zastřelen zaměstnanec dopravního podniku Tadeusz Marian Sawicz.

Na potlačení nepokojů se podílelo jen v Trojměstí kromě pěti tisíc příslušníků policie také 27 000 vojáků. Na rozkaz ministra obrany W. Jaruzelského (1923–2014) proti demonstrantům armáda vyslala 750 obrněných transportérů, 550 tanků, a dokonce stovku letadel a vrtulníků.

Oběti nepokojů

Počty obětí nepokojů v Polsku v roce 1970 jsou uváděny podle nejrůznějších pramenů od 39 do 44 mrtvých.

Polská Wikipedia o tragických důsledcích polského prosince uvádí tato fakta:

V důsledku represí bylo v prosinci 1970 zabito 41 lidí: 1 v Elblšgu, 6 v Gdaňsku, 16 ve Štětíně a 18 v Gdyni. 1164 lidí bylo zraněno. Zadrženo bylo více než 3000 lidí. V důsledku střetů a nehod bylo také zabito několik důstojníků MO a vojáků Polské lidové armády a několik desítek bylo zraněno. Asi tucet vojenských vozidel byl zničen, včetně BTR (obrněných transportérů – pozn. aut.) a tanků. Bylo zapáleno 17 budov (včetně budov zemského výboru Polské sjednocené dělnické strany v Gdaňsku a Štětíně), poškozeno 220 obchodů a několik desítek automobilů.

Tento informační zdroj, který samozřejmě nemusí být vždy zdrojem jednoznačně spolehlivým, tak kromě počtů usmrcených, zraněných a zatčených demonstrantů zmiňuje též případy zraněných, a dokonce i mrtvých důstojníků a vojáků, což citovaná díla polských a českých historiků neuvádějí. Zabití příslušníci polských ozbrojených sil (případně i usmrcení funkcionáři PSDS) byli sporadicky zmiňováni i československou komunistickou propagandou – ovšem bez uveŹdení přesného počtu těchto mrtvých ozbrojenců (či funkcionářů) i bez uvedení okolností, za kterých měli zemřít.

Protestní demonstrace, vyvolané tíživou sociální situací tisíců dělníků a jejich rodin, na několika místech skutečně přerostly v projevy živelné vzpoury. Radikálnost protestů byla nepochybně vystupňována policejní a armádní brutalitou, a proto demonstrace pochopitelně nemohly mít pouze nenásilný průběh. Během nepokojů docházelo také k případům vandalismu a rabování, které byly polskými (a následně východoevropskými) sdělovacími prostředky (včetně Rudého práva) propagandisticky využívány – i zneužívány.

Reakce Rudého práva

Pro komunistický tisk v Československu, kde od jara 1969 byl nastoupen pod vedením Gustáva Husáka kurs ostré „normalizace“, bylo obtížné se vyrovnat se skutečností, že v tzv. lidovém Polsku, kde měla vládnout dělnická třída, se protivládních protestů zúčastnily desetitisíce dělníků.

Rudé právo přiznalo existenci nepokojů, avšak jejich rozsah i celkové množství obětí zamlčovalo a odpovědnost za ně připisovalo nejrůznějším asociálním a kriminálním živlům. V krátké zprávě pod titulkem Výtržnosti v Gdaňsku 17. 12. 1970 takto „informoval“ ústřední stranický list v ČSSR čtenáře o nepokojích v Gdaňsku:

Ve dnech 14. a 15. prosince došlo v Gdaňsku k vážným pouličním srážkám. Chuligánské a dobrodružné elementy, které nemají nic společného s dělnickou třídou, využily situace, která se vytvořila mezi zaměstnanci gdaňských loděnic, zdemolovaly a podpálily několik veřejných budov, vykradly několik desítek obchodů a dopustily se vražd na příslušnících bezpečnostní služby (…) Podle zprávy agentury PAP bylo ve srážkách vyvolaných chuligány zabito šest osob a několik desítek zraněno. Příslušné orgány podnikly energický zákrok, který byl v dané situaci nutný, rozehnaly dobrodružné elementy a obnovily ve městě pořádek.

V obdobném duchu psalo o nepokojích v Polsku Rudé právo i v následujících dnech, aniž by ovšem přiznalo masakry v Gdyni a ve Štětíně.

Další reflexe v Československu

Dramatické události v severním Polsku představovaly pro oficiální hodnocení v ČSSR pochopitelně velmi složitý problém nejen přímo v roce 1970, ale i později, neboť všechny knižní tituly, které se hodnocením polských dějin zabývaly, jen rozpačitě přiznávaly projevy dělnické nespokojenosti, přičemž počty demonstrantů nikdy neuváděly, a samotnou střelbu do demonstrujících polských občanů zakrývaly nejrůznějšími eufemismy o „použití mocenských prostředků“ či nutnosti „energických zákroků“, případně se o ní nezmiňovaly vůbec.

Přesto ale i v době normalizace, která nezaujatému zkoumání dějin – zvláště těch soudobých – rozhodně nepřála, byly některé odborněji zaměřené publikace v popisu oněch událostí překvapivě poměrně otevřené a vůči bývalému gomułkovskému vedení PSDS velmi kritické.

Například publikace Dějiny Polska z roku 1973 o dělnických nepokojích na pobřeží uvedla toto:

Stranické a státní vedení se sice snažilo v letech 1969–1970 reagovat na vzniklé problémy, ale ne vždy šťastně. Ukazovalo se stále jasněji, že část stranického a státního vedení ztratila účinný kontakt s členstvem strany a dostávala se do rozporu s potřebami širokých pracujících mas. Hospodářská politika nebyla v souladu s politikou sociální. Neuvážené bylo například zvýšení cen základních druhů potravin začátkem prosince 1970, které bylo provedeno bez hlubšího rozboru. Následovala velmi prudká reakce pracujících, která vyústila ve vážnou krizi, zvláště v přístavních městech Gdaňsku, Gdyni a Štětíně.

V podobném duchu psal o nepokojích v Polsku i autorský kolektiv druhého dílu Politických dějin světa v datech (1980), jenž tehdejší „polské události“ hodnotil takto:

Protesty pracujících gdaňských loděnic proti zvýšení cen se změnily v masové vystoupení a šířily se po celém pobřeží a do dalších oblastí země. Události měly zpočátku mírný průběh. Avšak rozhodující část politického byra v čele s W. Gomułkou nepřipustila dialog s pracujícími a rozhodla se k potlačení nespokojenosti použít mocenských prostředků. Tato opatření způsobila, že se události přenesly do ulic a asociální živly začaly devastovat veřejné objekty a loupit. Nespokojenost a demonstrace se v následujících dnech šířily do centra. Situace svědčila o vážné vnitropolitické krizi a vyžadovala rychlé změny v politice vedení strany.

Zatímco dva předchozí texty za viníka nepokojů v podstatě označovaly samotné vedení PSDS, publikace Spiknutí proti Polsku, která byla vydána roku 1982 a jejímž autorem byl zástupce ředitele pražského Ústavu marxismu-leninismu Milan Matouš (nar. 1928), o prosincových událostech hovořila již poněkud odlišným stylem:

Vážná krize propukla znovu na Źsklonku roku 1970, tentokrát zvláště v přístavních městech v Pobaltí. Na protest proti zvýšení cen došlo ke stávkám a demonstracím, kterých se zúčastnil i značný počet dělníků. Situace zneužily kontrarevoluční živly, došlo k násilnostem, byly vypáleny sekretariáty strany a zavražděni straničtí představitelé. Události si vyžádaly energický zásah Bezpečnosti i armády.

Na Matoušově hodnocení protestů značné části polské společnosti v letech 1956, 1968, 1970 i 1976, které v této části knihy jsou rovněž zmiňovány, je z dnešního hlediska zarážející především skutečnost, že si autor vůbec nekladl otázku po legitimitě režimu, jenž svou hospodářskou a politickou praxí vyvolával v továrnách a v ulicích polských měst tak časté masové protesty nespokojených občanů – především dělníků z velkých průmyslových podniků, kteří podle komunistické ideologie měli být přitom jeho hlavní oporou, avšak nakonec se stali, jak ukázal zrod Solidarity v létě roku 1980, jeho nejvýznamnějšími protivníky. I sám představitel tehdejších polských prokomunistických odborů OPZZ Alfred Miodowicz označil na konci 80. let vznik Solidarity za „dělnické povstání proti ponižování a vykořisťování“.

Tuto otázku si ovšem dosud činný komunistický propagandista M. Matouš v rámci svého stalinsko-brežněvovského vidění světa položit ani nemohl – natož aby na ni hledal odpověď.

Jiné pohledy a hodnocení

Zcela odlišný pohled na události v Polsku než M. Matouš zastával ve stejné době nejvýznamnější představitel československé poúnorové emigrace a vydavatel pařížského čtvrtletníku Svědectví Pavel Tigrid (1917–2003), který ve své studii Dnešek je váš, zítřek je náš. Dělnické revolty v komunistických zemích o nepokojích v Polsku, a především o jejich mocenském potlačování a následné propagandistické dezinterpretaci uvedl:

Historie tří polských stávek spojených s revoltami (1956, 1970, 1976) je v tomto směru zvlášť poučná. Ve všech třech případech byl likvidační scénář stejný. Začal pokusem překroutit smysl a podstatu dělnických požadavků, minimalizovat rozsah a dopad revolty, svést zodpovědnost za ni na „neodpovědné živly“, provokatéry a chuligány. Zároveň se mobilizoval policejní, případně vojenský aparát – oficiálně nikoliv proti dělníkům, ale právě naopak k jejich obraně a všeho, čeho si v dělnickém státě vydobyli. Kdo byl zastřelen, nikdy nebyl dělník, vždy provokatér!

Tato dnes již poněkud pozapomenutá Tigridova studie, která se především soustředila na popis a hodnocení boje Solidarity v letech 1980–1981, byla vydána poprvé česky roku 1982 v exilovém nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem, v Praze pak o osm let později v nakladatelství Vokno. Z hlediska budoucího politického vývoje je však pozoruhodný především její závěr:

Co když jednou – v souvislostech, které nás zajímaly, dělníci místo vyjednávání s mocí přejdou rovnou ke konfrontaci s ní a v podmínkách jim příznivých – tedy v situaci, kterou nelze ani zaskočit, ani rozstřílet. Co když dojde k politickému řešení krize, poněvadž ani Moskva ani její chráněnci nebudou mít na vybranou. Co když nebudou mít na vybranou prostě proto, poněvadž k masovým vzpourám dojde nikoliv v jedné, ale hned v několika zemích najednou. Co když vyměněná mocenská garnitura v Kremlu dospěje po zralé úvaze a tisíceré zlé zkušenosti k závěru, že země, které Stalin po druhé světové válce zabral pro svou říši, jsou spíše přítěží a že jejich ztráta, jistě bolestná pro místodržící i jejich souputníky, neznamená ani konec Sovětského svazu, ani sovětského komunismu. Vývoj příštích let ukáže, kudy se historie střední a jihovýchodní Evropy nahnula.

Pavel Tigrid téměř prorocky předpověděl převratné změny, které nastaly doslova od Aše po Vladivostok již o necelé desetiletí později. Mýlil se však v tom, že očekávaný pád východoevropských komunistických režimů nepodnítí rozpad SSSR a zánik sovětského komunismu. Tak směle a odvážně nebyl schopen v roce 1982 pozdější události předvídat ani on.

Polská historička Krystyna Kerstenová ve studii Masové protesty v Polské lidové republice, jež byla otištěna v časopise Soudobé dějiny 2/1997, s odstupem téměř tří desítek let ocenila takto jejich význam:

Vliv prosincového protestu 1970 se může ve srovnání s rokem 1956 zdát omezený. Nedošlo ke změnám, jež by měly systémový charakter, které by se daly srovnat s opuštěním kolektivizace. V procesu celkové destrukce systému však sehrál neobyčejně důležitou úlohu: otevřel Polsko světu, vzbudil touhy a podjal se nezdařeného pokusu o modernizaci, který vedl k hluboké hospodářské krizi. Další výbuch byl neodvratný.

Faksimile: V exilových Listech č. 2/1971 napsal Dalimil (pseudonym A. J. ŹLiehma) : „Už v Československu bylo jasné, že likvidace stalinské ekonomiky bude bolestnou operací a postiženi budou nutně i ti, které privilegovala uhelně-ocelová koncepce hospodářského rozvoje. Jediná možnost, jak takový bolestný chirurgický zákrok provést, spočívala v demokratizaci společenského systému, ve vytvoření dělnické demokracie. V rámci nové demokratické struktury, za aktivní účasti dělnických rad (...). Jenže demokratizace systému se nemůže omezit jenom na ekonomiku, a v tom je právě ten háček.“

Zdeněk Víšek (1968) je učitelem ve Slaném; publikuje v odborných a popularizačních časopisech.

Obsah Listů 6/2020
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.