Dvouměsíčník pro kulturu a dialog

Tiráž a kontakty     PředplatnéJste zde: Listy > Archiv > 2022 > Číslo 1 > Blanka Kalinová: Bohatí a chudí

Blanka Kalinová

Bohatí a chudí

„Zpráva o světových nerovnostech“ uveřejněná v prosinci 2021 ukazuje na základě úctyhodného množství čísel a grafů nové aspekty starých rozdílů mezi bohatými a chudými v různých částech světa. Dokumentuje také stále ještě nevyrovnané finanční ohodnocení žen ve srovnání s muži a objevně srovnává průměr uhlíkových emisí nejen celkově mezi zeměmi, ale i uvnitř každé z nich.

Ekonomové, politici i široká veřejnost se často odvolávají na studie porovnávající životní úroveň v jednotlivých zemích. Většina těchto analýz je založena na statistikách národního důchodu nebo na pravidelných anketách, které se snaží detailně zachytit vývoj příjmů, spotřeby a životních nákladů různých sociálních skupin. Nejznámější jsou databáze pravidelně aktualizované Světovou bankou. Ambicí Databáze světové nerovnosti (World Inequality Database, wid.world), na které od roku 2011 pracuje stovka vědců z mnoha zemí, je shromáždit existující informace, rozšířit je o nová fakta s cílem lépe pochopit stav a vývoj sociálních nerovností ve světě.

Postupně vyvinutá metodologie a nová statistická data, jimž se dostalo širokého ohlasu díky objevným pracím Thomase Pikettyho (viz Listy č. 1/2020), jsou nyní východiskem nové zprávy o nerovnostech ve světě. Zpracované údaje zachycují vývoj od poloviny 19. století až do dneška. Opírají se o národní hospodářské statistiky a dostupné průzkumy domácností a inovativně využívají další prameny publikované státní administrativou, jako např. zprávy o vybraných daních a jiné veřejně přístupné zdroje jako příjmy a majetek bohatých jedinců. Pro názorné zachycení sociálních nerovností studie používá, stejně jako Piketty, metodologii statistického rozdělení na nejbohatší část populace (10 procent), nejchudší část (50 procent) a zbývajících 40 procent, která představují jakousi střední třídu z hlediska příjmů a majetku.

Příjmové a majetkové nerovnosti

Ze současného celkového počtu obyvatel ve světě (7,8 miliard včetně dětí) se nová zpráva zaměřuje na pět miliard dospělých, z nichž 40 procent „střední třídy“ vydělává víc než 50 procent nejchudších (2,5 milionů lidí) a méně než 10 procent nejbohatších (517 milionů jedinců). Statisticky chápáno by ideální rovnost znamenala, že každý člověk by v roce 2021 dosáhl stejného průměrného výdělku. Naopak, ve světě absolutní nerovnosti by nejchudší polovina lidstva neměla nic a nejbohatší menšina by se zmocnila všech příjmů a majetku. Tato hraniční situace naštěstí nikdy v dějinách nenastala a, doufejme, nikdy v budoucnosti se ani neobjeví. Svět však zůstává vzdálen ideální rovnosti: zatímco v roce 2021 nejchudší polovina lidstva ročně vydělala v přepočtu 2800 eur, příjem nejbohatší desetiprocentní menšiny byl přes 87 tisíc eur. Rozdíly v majetku, do kterého se započítává vlastnictví půdy, bydlení a finančních produktů, např. akcie, jsou ještě propastnější: nejchudší část světové dospělé populace vlastní pouze dvě procenta světového bohatství oproti 76 procentům patřícím desetině nejbohatších.

Tento světový průměr samozřejmě skrývá velké rozdíly mezi zeměmi a oblastmi. Zpráva potvrzuje, že především díky rychlému hospodářskému růstu v některých rozvíjejících se ekonomikách, např. Číně, se příjmové i majetkové rozdíly mezi zeměmi v poslední době o něco zmenšily. Pandemie však zasáhla nejchudší část obyvatelstva v těch zemích, kde státní aparát neměl prostředky na hromadnou podporu, jak to bylo možné především v Evropě. Důležitý přínos studie je sledování příjmových a majetkových rozdílů uvnitř jednotlivých zemí, které mají dlouhodobější tendenci se zvyšovat. I tady se pandemie podepsala, a sice dalším zbohatnutím nejzámožnější vrstvy s majetkem soustředěným ve finančních produktech, jejichž cena podstatně stoupla v nedávném boomu na světových finančních trzích. S trochou nadsázky je možné poznamenat, že je dnes podstatnější, než ve které zemi člověk žije, ale do které příjmové a majetkové vrstvy v dané zemi patří.

Bohaté země, chudé vlády

Pod tímto titulkem je shrnuta další zajímavá skutečnost, která může mít v budoucnosti dalekosáhlé následky. Vychází z všeobecně přijaté definice bohatství každé země, jež se rovná součtu čistého soukromého a veřejného majetku, v obou případech tedy bez eventuálních dluhů. Veřejný majetek spočívá v nemocnicích, školách, infrastrukturách a podnicích ve státním vlastnictví. V 80. letech představoval státní majetek ve vyspělých zemích 15 až 30 procent jejich celkového bohatství. Dnes podíl čistého veřejného majetku v celkovém bohatství klesl téměř na nulu ve většině bohatých zemí, a v některých (Spojené státy nebo Velká Británie) je dokonce negativní vzhledem k vysokému státnímu dluhu. Tento vývoj se ještě urychlil v době pandemie, kdy mnoho zemí financuje podpůrné programy jen přes další zadlužení. Situace se dále komplikuje, pokud se vezme v úvahu, že jak veřejný, tak soukromý majetek může být buď v rukou domácích, nebo cizinců. I v této oblasti došlo v nedávné minulosti k velkým zvratům. Dnes například cizinci vlastní ve Spojených státech víc než američtí občané a stát v jiných zemích. Konkrétně to může znamenat, že pro splacení svých dluhů by státy musely prodat svůj majetek a občané by platili soukromým, popř. cizím podnikům za užívání dříve veřejných infrastruktur.

Nové nerovnosti: ženy a uhlíkové emise

V ideálním rovnostářském světě by se podíl žen v celku pracovních příjmů měl rovnat 50 procentům. Ve skutečnosti se jejich účast zvýšila celkem nepatrně od roku 1990 z 30 procent na dnešních 34 procent s podstatnými rozdíly mezi zeměmi (15 procent v oblasti Středního východu a Severní Afriky oproti 41 procentům v bývalých komunistických zemích). Příčiny jsou známé: ženy převládají v neplacených anebo špatně finančně oceňovaných zaměstnáních a jejich přítomnost v nejlépe placených pozicích zůstává stále skromná.

„Ekologická nerovnost“ je široký pojem, který se mimo jiné může vztahovat k rozdílnému vystavení znečistěnému ovzduší, klimatickým katastrofám či nerovnému přispění k degradaci životního prostředí. Emise kysličníku uhličitého na osobu vyjádřené v tunách jsou jedním z možných vyčíslitelných ukazatelů. V roce 2021 tyto emise dosáhly celkově ekvivalent 50 miliard tun, z nichž přibližně tři čtvrtiny jsou výsledkem spalování fosilních paliv a zbytek pochází především ze zemědělství a v menší míře z průmyslu. Přepočteno na obyvatele je tedy každý z nás ročně odpovědný za 6 a půl tuny emisí kysličníku uhličitého. Podobně jako u příjmů a majetku však tento celkový průměr zamlžuje podstatné rozdíly mezi zeměmi navzájem a uvnitř každé z nich. Soustředíme-li se pouze na teritoriální uhlíkové emise, pak se podíl ekonomicky vyspělých zemí ve srovnání s počátky průmyslové revoluce a díky hospodářskému rozvoji nových zemí v celkovém objemu emisí snížil. Tento závěr však neobstojí, pokud se zaměříme na celkovou uhlíkovou stopu, která bere v úvahu uhlíkové emise, jež jsou součástí dovezených či exportovaných produktů a služeb. Například v Evropě je uhlíková stopa o 25 procent vyšší než její teritorální uhlíkové emise.

Historicky vzato jsou od roku 1850 ekonomicky vyspělé země bez překvapení odpovědné za nejpodstatnější část uhlíkových emisí: Severní Amerika s 27 procenty a Evropa s 22 procenty v kontrastu s Latinskou Amerikou (6 procent) nebo subsaharskou Afrikou (4 procenta). Uvnitř jednotlivých zemí jsou nejvyšší uhlíkové emise záležitostí nejzámožnější části populace (celosvětově jediné procento nejbohatších vydá v průměru 110 tun ročně), zatímco emise nejchudší poloviny obyvatelstva v Evropě, a dokonce i v USA už dnes odpovídají teoretickým závazkům pro rok 2030 na udržení klimatické rovnováhy. V tomto světle je třeba soudit odpor mnoha rozvojových zemí přijmout stejné závazky na snížení emisí jako ekonomicky vyspělé státy. Podobně je tomu v případě chudších sociálních vrstev ve vyspělých zemích, které po vzoru hnutí „žlutých vest“ ve Francii odmítají nést tíhu pro-ekologických opatření. „Vesmírná turistika“ pak dostane jinou politickou dimenzi, uvážíme-li, že nejbohatší setina světové populace vydá ročně na osobu 2530 tun uhlíkových emisí. Tato různá srovnání jen potvrzují, že v oblasti ekologie je třeba politické kroky diferencovat jak na celosvětové úrovni, tak uvnitř zemí podle možných dopadů na různé sociální vrstvy.

Jak dál?

Autoři studie se v závěru zamýšlejí, jak uvedené nerovnosti ve světě ne-li odstranit, tak aspoň zmírnit. Hlavní nástroj vidí v zavedení progresivní daně z bohatství pro soukromé osoby a zvýšení podnikových daní, včetně nadnárodních firem. Progresivní daň z bohatství není historicky nová a dodnes existuje v různých formách v některých zemích (Holandsko, Norsko nebo Španělsko). Její (znovu)zavedení je odůvodněno dlouhodobým růstem majetku nejbohatší vrstvy teměř ve všech zemích a nyní i v období pandemie. Hlavní argument pro zvýšení podnikových daní je jejich postupné snižování od počátku 80. let ve světovém průměru o polovinu ze 49 na současných 24 procent. Nedávná dohoda více než 130 zemí o jednotné 15procentní dani pro nadnárodní firmy sleduje podobný cíl. Hlavní snahou ve všech těchto případech je samozřejmě náprava sociálních nerovností. Navrhovaná daňová řešení mohou také přispět k částečnému obnovení rovnováhy mezi narůstajícím bohatstvím soukromé sféry a upadajícími finančními prostředky států, na jejichž zásahy a investice ať už ve školství, zdravotnictví či pro ochranu životního prostředí jsou kladeny zvýšené nároky.

Kromě obsahové stránky je zde komentovaná práce stovky ekonomů zajímavá i z hlediska současného vývoje ekonomie jako vědy. Průlomové práce v tomto oboru jsou dnes zřídka dílem jedné osobnosti, častěji výsledkem kolektivního úsilí. Příliv nových dat a snazší přístup k nim umožňuje badatelům reagovat s minimálním odstupem na společenský a hospodářský vývoj a -analyzovat bezprostředněji nové fenomény. Dřívější propast mezi dlohodobou perspektivou, v níž uvažuje ekonomická věda, a nevyhnutelně krátkodobým horizontem postoje politiků se do jisté míry stírá. Některé pozorovatele z akademického prostředí to pak vede ke kritice a někdy svádí k zapojení do politického rozhodování.

Blanka Kalinová (1947) je ekonomka, pracovala v sekretariátu OECD v Paříži, kde žije.

Obsah Listů 1/2022
Archiv Listů
Autoři Listů


Knihovna Listů

Ondřej Vaculík:
Člověk jménem Rour

Jan Novotný:
Mizol a ti druzí

Dušan Havlíček:
Jaro na krku. Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Václav Jamek:
Na onom světě se tomu budeme smát

Anna Militzová:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse

Jurij Andruchovyč:
Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha

Jiří Pelikán, Dušan Havlíček
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy

Jiří Weil:
Štrasburská katedrála.
Alena Wagnerová:
Co by dělal Čech v Alsasku?

další knihy

Cena Pelikán

Od roku 2004 udělují Listy Cenu Pelikán - za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog. Více o Ceně Pelikán.

Předplatné

Nechte si Listy doručit domů. Využijte výhodné předplatné!

Fejetony

Juraj Buzalka

Vlasta Chramostová

Václav Jamek

Ondřej Vaculík

Alena Wagnerová

Jan Novotný

Tomáš horvath

Tomáš Tichák

Všichni autoři

Sledujte novinky


RSS kanál.

Přidej na Seznam

Add to Google

Co je to RSS?

Mapa webu

Mapa webu - přehled článků a struktury webu.Copyright © 2003 - 2011 Burian a Tichák, s.r.o. (obsah) a Milan Šveřepa (design a kód). Úpravy a aktualizace: Ondřej Malík.

Tiráž a kontakty - RSS archivu Listů. - Mapa webu

Časopis Listy vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce. Statistiky.