K historickému kontextu pořadu Stadtgespräche

Ondřej Holub: Jiří Pelikán z pozice ředitele Československé televize spolu se svým rakouským protějškem ukázal v pořadu Stadtgespräche televizi jako nové médium oproštěné od tíže studené války.

Od druhé poloviny 50. let se evropští komunisté museli vyrovnávat se ztrátou dosud pevného svorníku, stalinského kultu osobnosti, a představou rychlé a revoluční přeměny společnosti. Náhle tak zřejmý, bolestný rozpor mezi ideologickou teorií a společenskou praxí, mezi deklarovanými cíli režimu a opravdu žitou realitou bylo nutné zacelit nalezením nového smyslu komunistické ideologie. Sociální organismus střední a východní Evropy zvolna rozbíjel ulitu naučených a naordinovaných ideologických pouček, jimiž byl po léta uzavřen a spolehlivě kryt před komplexním světem proměnlivé jinakosti. Jako novou strategii svého přežití v globalizujícím se a barvitém lidském společenství volil – nikoli samozřejmě a nikoli bez překážek – také dialog o variantách, podstatě a možnostech marxistické filozofie v podmínkách evropské průmyslové civilizace a stále propojenějšího světa. Kult jednoty byl nahrazován mnohostí názorů i zájmů. Společnost vstupovala do nové éry, do éry masmediální a informační společnosti. Vakuum, jež zůstalo po rozplynutí stalinských dogmat, volalo na prahu nové doby po zaplnění. Na linii starých i nových komunikačních kanálů se hledaly alternativní cesty sociální a politické praxe. Cesty, po nichž by se mohla vydat generace, která si troufala snít o vesmírných horizontech i o dosažení komunismu.

Pokud měl marxistický komunismus v nejistém světě nových očekávání a výzev uspět a získat si důvěru lidí, nezbývalo mu než se obrátit k realitě lidské skutečnosti, k hmatatelné i ověřitelné povaze života, ke skutečné podobě sociálních vztahů. Snaha podívat se zpříma skutečnosti do očí nenašla odezvu například jen v rehabilitované a čím dál tím populárnější sociologii, politologii, ve znovuobjevené filozofické antropologii nebo v technikách kriticky laděné reportáže, ale s rozvojem a šířením nových médií se opírala i o dynamičtější prostředky komunikace, jakým bylo i rozhlasové a televizní vysílání. Vlny rozhlasového a televizního signálu přinášely svědectví o stále komplikovanějších mezilidských kontaktech a vazbách – přehlednost, schematičnost a linearita budovatelských 50. let byla tatam, nahrazovaná mnohotvárností let šedesátých.


💡
Ke stému výročí narození zakladatele Listů Jiřího Pelikána (7. února 1923 – 26. června 1999) přinášíme během letošního ročníku sérii příspěvků o prvním československém europoslanci samotném i na témata související. Dosud jsme otiskli texty Petra Pospíchala, Aleny Wagnerové, rozhovor historiků Jakuba Rákosníka a Viléma Prečana a text Prečanova projevu při otevření pamětní síně Jiřího Pelikána před 20 lety. Petr Orság psal v č. 3/2023 o okolnostech vzniku „římských“ Listů. V čísle čtvrtém pak vzpomínal italský politik Luca Cefisi zejména na Pelikánovo angažmá v Evropské síti pro dialog mezi Východem a Západem.

V nejednom obývacím pokoji se televize stala médiem, které nejen bavilo, ale s charakteristickou silou audiovizuálního přenosu také odhalovalo zblízka tvář československé každodennosti a s ní i limity, naděje a možnosti československého socialismu. Televize byla také branou k jinakosti, oknem do reality jiných zemí a kultur, spojnicí mezi státy. A tím se stala i prostředkem vzdělávání. Dostavba televizní sítě proto na konci 50. let patřila k nejaktuálnějším úkolům socialistického státu. Na 400 tisíc televizorů, evidovaných v Československu k roku 1959, tvořilo dohromady proud komunikace, který každodenně oslovoval až několikanásobný počet občanů a jehož potenciál bylo sotva lze domyslet.

Z pohledu komunistické strany představovala televize nejsilnější nástroj socialistické kulturní revoluce. Propojovala město a venkov a v očích představitelů KSČ měla z celé země udělat „jedinou fantasticky obrovskou učebnu“ a „jediné, fantasticky obrovské hlediště“. Malá skříň televizoru měla být neomezenou studnicí informací a poznatků, těchto stavebních kamenů očekáváného věku vědeckotechnické revoluce.

Tím odpovědnější byla funkce ředitele Československé televize, do níž Jiří Pelikán nastoupil roku 1963. A od počátku dával na srozuměnou, že rychle se rozvíjejícímu médiu hodlá obstarat takové prostředky a takové technické zázemí, aby televize byla nejen „odrazem současnosti“, ale aby do této současnosti také aktivně zasahovala a pomáhala určovat její podobu a chod. Takto ambiciózní cíl pochopitelně znamenal, že se televize musela z plných a vlastních sil vydat do neklidných vod publicistické a kulturní tvorby. Musela si najít a vymezit své jedinečné místo v mediálním a kulturním světě a dotýkat se přitom i otázek, které bezprostředně souvisely s politikou, kulturou, řízením, a nakonec i s mezinárodní diplomacií.

Tomu odpovídala i společenská pozice Jiřího Pelikána, který byl jako ředitel televize zván na akce mezinárodního významu. Mimo jiné na konferenci pro atomové odzbrojení, konanou v Římě v létě roku 1964, anebo na jednání osobností a odborníků z obou soupeřících velmocenských bloků v Paříži v listopadu 1967. Ve společenském ovzduší mírové koexistence států a mocenských systémů a v období hledání nového porozumění mezi zeměmi s rozdílným ideologickým zřízením úměrně rostl i Pelikánův sociální kapitál a vliv. Mediální síla televize na poli domácí i mezinárodní politiky mohla totiž jen růst. Ředitel československé televize se proto na politickém horizontu československých šedesátých let brzy stal někým, kdo udával tón společenskému dění, a to i mimo úzce vymezený národní rámec.


💡
Dále se dočtete:
→ jak mohlo dojít k navázání Pelikánovy spolupráce s rakouskou rozhlasovou a televizní společností ORF,
→ čím byl technicky a obsahově výjimečný jejich společný pořad Stadtgespräche (Rozhovor mezi měst)
→ nebo kdo byl Helmut Zilk.

This post is for subscribers only

Already have an account? Sign in.

Subscribe to Listy

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe