Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) tímto jako subjekt údajů uděluji nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o., se sídlem: Komenského 897/10, Olomouc, zaregistrovanému u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen „Správce“) vědomě a dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k níže uvedenému účelu, a to po dobu existence Správce a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Správce po jeho zániku.

Účelem zpracování osobních údajů je evidence v databázi kontaktů Správce za účelem nabízení služeb subjektu údajů (zejména za účelem informování subjektu údajů o rozesílání informací o aktivitých Správce, publikacích vydávaných Správcem, akcích pořádaných Správcem, aj.).

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu údajů subjektu údajů uvedených v přihlašovacím formuláři (tj. jméno a příjmení, e-mail, případně telefon).

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje bude zpracovávat Správce. Osobní údaje jsou od subjektu údajů získávány ve formě přihlašovacího formuláře, který subjekt údajů vyplňuje na webových stránkách Správce. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky. Zpracování osobních údajů dále zahrnuje jejich shromažďování, uchovávání, používání, likvidaci.

Zpřístupnění osobních údajů: Osobní údaje budou zpřístupněny Správci a jeho zaměstnancům či jiným pověřeným osobám v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování.

Poučení:

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných dle § 12 ZOOU a další práva dle § 21 ZOOU.

Subjekt údajů má na základě žádosti právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (včetně citlivých údajů), a Správce je mu v souladu s § 12 ZOOU povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů (citlivých údajů), které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může v souladu s § 21 ZOOU požádat Správce o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt údajů má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže subjekt údajů  obrátit i přímo.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o., nemá právní nárok na jejich získávání. Subjekt údajů je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámí Správci, dále že výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených, a že byl poučen dle § 12 a 21 ZOOU.

Subscribe to Listy

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe